Algemene Voorwaarden

Pixelindustries B.V.
Gevestigd te Haarlem, 2011 MA
Prinsen Bolwerk 5

Pixelindustries is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63399997

Haarlem, 28 mei 2015

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, de Ruyterkade 5, Amsterdam. Een exemplaar daarvan is voorts bij ons kantoor verkrijgbaar en wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Pixelindustries B.V. en alle daartoe behorende ondernemingen, verder te noemen “Pixelindustries”, kantoor houdende op Prinsen Bolwerk nr 5, 2011 MA Haarlem, en haar Opdrachtgevers. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op verzoek van de Opdrachtgever kosteloos toegezonden.

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

1.1 Pixelindustries: de B.V. en alle daartoe behorende ondernemingen, handelend onder de naam Pixelindustries B.V.

1.2 Opdrachtgever: degene die aan Pixelindustries opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten (‘de Opdracht’), alsmede degene aan wie Pixelindustries een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten heeft gedaan.

1.3 Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.4 Schriftelijk: waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens verstaan de communicatie via elektronische weg, waarbij de identiteit en de integriteit van de communicatie wel voldoende vast moet staan.

1.5 Werken: programmatuur, (o.a. software) websites, apparatuur, databestanden, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s en/of huisstijlen.

1.6 Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden tezamen met de offerte en opdrachtbevestiging die afkomstig is van Pixelindustries en ondertekend door Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Pixelindustries en Opdrachtgever betreffende de verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of geleverde of te leveren diensten en producten, daaronder begrepen een door Pixelindustries aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten, ten behoeve van Opdrachtgever en van welke aard dan ook, ook indien deze diensten en producten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden staan omschreven.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een van de bepalingen uit Afdeling 1 strijdig is met een bepaling uit Afdeling 2, prevaleert de bepaling uit de specifieke regeling (Afdeling 2).

2.5 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3: Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Pixelindustries zal per e-mail een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij verstaat onder de opdracht. Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen van Werken, kan worden volstaan met een algemene omschrijving van de Werken die gaande de uitvoering zal worden uitgewerkt. De offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets.

3.2 De offerte blijft geldig gedurende een termijn van dertig dagen na verzending, tenzij in of in verband met die offerte door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere geldigheidstermijn is bepaald.

3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Pixelindustries mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Pixelindustries en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Pixelindustries retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Pixelindustries zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Pixelindustries verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.6 Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Pixelindustries zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Benodigde informatie

4.1 Opdrachtgever is gehouden Pixelindustries tijdig alle gegevens en/of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen, welke Pixelindustries naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De gegevens en/of inlichtingen dienen te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Pixelindustries verzocht. Indien Opdrachtgever Werken, materialen of gegevens op een informatiedrager aan Pixelindustries ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Pixelindustries voorgeschreven specificaties.

4.2 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Pixelindustries ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.3 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt, dan wel doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, heeft Pixelindustries het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Pixelindustries bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd het recht van Pixelindustries tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Pixelindustries is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door Opdrachtgever aan Pixelindustries verstrekte informatie is vastgelegd - waaronder begrepen stukken of bescheiden en magnetische of elektronische gegevensdragers - op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven, zodra de Opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de beëindiging van de Overeenkomst aan Pixelindustries verschuldigde bedragen heeft voldaan. Indien en voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever teruggestuurd.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Pixelindustries bepaalt door welk persoon of welke personen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Pixelindustries bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.2 Pixelindustries zal de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten en producten met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren.

5.3 Pixelindustries is bevoegd derde(n) bij de uitvoering van de Opdracht in te schakelen indien uit de inhoud, aard of strekking van de Opdracht voortvloeit dat naar het oordeel van Pixelindustries de inschakeling van derde(n) noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.

5.4 Indien Opdrachtgever, hetzij voorafgaande aan de uitvoering van de Opdracht door Pixelindustries, hetzij tijdens de uitvoering van de Opdracht door Pixelindustries, derde(n) daarbij wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen schriftelijk overeenstemming is bereikt.

Artikel 6: Leveringstermijn

6.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Pixelindustries is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Pixelindustries de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7: Contractsoverneming

7.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derde(n), tenzij Pixelindustries hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Pixelindustries is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan derde(n) op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

7.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Pixelindustries ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

8.1 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle ontvangen gegevens en inlichtingen (‘de informatie’) van Pixelindustries, voor en na het aangaan van de Overeenkomst, indien deze informatie vertrouwelijk is of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

De Opdrachtgever heeft in ieder geval een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de inhoud van de offerte en opdrachtbevestiging.

Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, et cetera), die in het kader van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Pixelindustries op welke wijze dan ook tussen partijen wordt uitgewisseld. Partijen merken informatie aan als Vertrouwelijk, tenzij expliciet is bepaald dat zij de informatie als niet vertrouwelijk hebben aangemerkt.

De Vertrouwelijke informatie bevat, maar is niet beperkt tot concepten, rapporten, data, know-how, modellen, ontwikkelingsinstrumenten, computersoftware, programmatuur, broncodes, databases, wetenschappelijke of technische informatie, ontwerpen, processen, marketingstrategieën en –plannen, financiële informatie, verkoopschattingen, businessplannen en bedrijfsresultaten, bedrijfsactiviteiten, gegevens of andere informatie die redelijkerwijs herkend zou moeten worden als Vertrouwelijke informatie, en aan Opdrachtgever is toevertrouwd in het kader van de Overeenkomst.

Vertrouwelijke informatie behoeft niet nieuw, uniek, octrooieerbaar, auteursrechtelijke beschermd te zijn of een bedrijfsgeheim te bevatten om aangemerkt te worden als “Vertrouwelijke informatie”. Onder Vertrouwelijke informatie worden in deze Overeenkomst ook digitale gegevens, informatie en/of documenten begrepen.

8.2 Onder Vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan de informatie die:

 1. beschikbaar is uit openbare bronnen;
 2. reeds voor de datum van verstrekking door de verstrekkende partij in het bezit was van de ontvangende partij;
 3. verkrijgbaar is bij een derde zonder dat deze derde enigegeheimhoudingsbepalingjegensde verstrekkende partij zou schenden door de verstrekking aan de ontvangende partij;
 4. onafhankelijk en zonder gebruikmaking van informatie van de verstrekkende partij is ontwikkeld door de ontvangende partij;
 5. zonder bijzondere inspanning af te leiden is uit vrij op de markt beschikbare producten, waarbij het decompileren van software in ieder geval als “bijzondere inspanning” gezien wordt.

8.3 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtgever / zijn de door Opdrachtgever ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van Vertrouwelijke informatie die is verkregen van Pixelindustries. Pixelindustries kan ter zake ontheffing verlenen.

8.4 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Pixelindustries niet gerechtigd de Vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Pixelindustries voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

8.5 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of indien daartoe door Pixelindustries voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Pixelindustries, niet aan derden openbaren.

8.6 Pixelindustries en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen medewerkers en derden.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 Indien Opdrachtgever aan Pixelindustries persoonsgegevens verstrekt, of indien ten behoeve van de Opdrachtgever aan Pixelindustries persoonsgegevens worden verstrekt, dan geeft opdrachtgever toestemming dat deze persoonsgegevens door Pixelindustries mogen worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht, conform de AVG en andere relevant geldende Europese wet- en regelgeving.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Pixelindustries ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

9.3 Indien Pixelindustries de in lid 1 bedoelde persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan handelt zij daarbij als verwerker. De standaard verwerkersovereenkomst van Pixelindustries is dan van toepassing.

Artikel 10: Intellectueel eigendomsrecht

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen de industriële eigendomsrechten (zoals maar niet beperkt tot merkenrecht, octrooirecht en modellenrecht), het auteursrecht, de naburige rechten, het databankenrecht enzovoort, op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, modellen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereiden materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Pixelindustries of diens licentiegevers.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en bij wet uitdrukkelijk worden toegerekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot openbaarmaking of verveelvoudiging van Werken, of andere materialen is uitgesloten. In Afdeling 2 van deze Algemene Voorwaarden zijn specifieke regels opgenomen met betrekking tot licenties verleend op Werk(en).

Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

Iedere handeling betreffende Werken of andere materialen die het voorgaande te buiten gaat, zal worden aangemerkt als een schending van auteursrechten of andere toepasselijke rechten van intellectuele eigendom. Bij schending van het in dit lid bepaalde is Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 5.000 euro per overtreding per dag verschuldigd aan Pixelindustries, zulks onverminderd enig recht van Pixelindustries tot nakoming of andere maatregelen die Pixelindustries krachtens de wet ter beschikking staan.

10.2 Indien, in afwijking van artikel 10.1 Pixelindustries bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht of meerdere rechten van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat een recht of rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Werken, of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Pixelindustries onverlet om aan de die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van een recht of meerdere rechten van intellectuele eigendom het recht van Pixelindustries aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Werken of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

10.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.1 is Opdrachtgever bevoegd het krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in artikel 10.1, aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door Pixelindustries verrichtte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:

 1. de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en Pixelindustries bestaand geschil over de van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks gevoerd overleg en binnen door Opdrachtgever schriftelijk aangegeven redelijke termijn geen oplossing is bereikt;
 2. de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en als zodanig door Pixelindustries voldoende representatief wordt geacht, en;
 3. Opdrachtgever tevoren Pixelindustries informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke hem het krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde, zoals bedoeld in artikel 8.1, ter beschikking zal worden gesteld.

10.5 Pixelindustries vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Pixelindustries zelf ontwikkelde apparatuur, Werken of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel eigendom, doch uitsluitend zoals bepaald in artikel 10 en uitsluitend mits Opdrachtgever Pixelindustries onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Pixelindustries. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Pixelindustries verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

10.6 De verplichting tot vrijwaring als bedoeld in artikel 10.5 vervalt indien:

 1. De verweten inbreuk door een derde verband houdt met de door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Pixelindustries ter beschikking gestelde materialen, of
 2. Opdrachtgever wijzigingen in de Werken, of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

10.7 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Pixelindustries ontwikkelde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom, of indien naar het oordeel van Pixelindustries een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Pixelindustries zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, of andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever. Indien Pixelindustries naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel)onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Pixelindustries het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke verbruiksvergoeding terugnemen. Pixelindustries zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Opdrachtgever.

10.8 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Pixelindustries wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Pixelindustries voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Werken, apparatuur en/of materialen:

 1. in een niet door Pixelindustries gemodificeerde vorm,
 2. in samenhang met niet door Pixelindustries geleverde of verstrekte zaken of programmatuur, of
 3. op een andere wijze dan waarvoor de Werken, apparatuur en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

10.9 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Pixelindustries van programmatuur, apparatuur, databestanden, voor websites bestemd materiaal (onder meer beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s enzovoort), of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever zal Pixelindustries vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

10.10 Indien door Opdrachtgever aan Pixelindustries verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Pixelindustries in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 11: Honorarium

11.1 Het honorarium voor de krachtens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en/of het leveren van diensten en producten zal berekend worden op basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd, uitgedrukt in uren, vermenigvuldigd met het door Pixelindustries gehanteerde uurtarief, dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Het honorarium wordt vermeld in de opdrachtbevestiging en is exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

11.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht gemaakte onkosten, daaronder begrepen ook reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk in rekening gebracht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichtte werkzaamheden.

11.3 Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van Pixelindustries, periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders schriftelijk zijn overeengekomen.

11.4 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de van de opdracht de aard en/of inhoud van de werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht of anderszins, worden gewijzigd, is Pixelindustries gerechtigd eventuele nieuwe voorwaarden en uur- of dagtarieven vast te stellen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, welke alsdan, mits schriftelijk bevestigd en ondertekend,deel van en een geheel met de Opdracht en oorspronkelijke opdrachtbevestiging zijn.

11.5 Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

11.6 Pixelindustries heeft het recht om het tarief halfjaarlijks aan te passen aan de wijzigingen van het CBS indexcijfer voor CAO-lonen, categorie zakelijke dienstverlening, vermeerderd met 4%, of anderszins indien dit naar Pixelindustries haar oordeel redelijk is.

Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Pixelindustries aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12.2 Bij overschrijding van de onder 12.1 genoemde termijn is Opdrachtgever, na door Pixelindustries ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Pixelindustries na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten - conform “Rapport Voorwerk II” - verschuldigd.

12.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Pixelindustries daartoe aanleiding geeft, is Pixelindustries gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Pixelindustries te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Pixelindustries gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Pixelindustries uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

12.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Pixelindustries gerechtigd, op een termijn van ten minste drie maanden, de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

12.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 13: Reclameren

13.1 Opdrachtgever is gehouden op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de door Pixelindustries verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Pixelindustries kenbaar te maken uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en/of uiterlijk binnen 14 dagen na tussentijdse en periodieke verslaglegging, dan wel binnen 14 dagen nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

13.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen enkel geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Pixelindustries waarop de reclame geen betrekking heeft.

13.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 13.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Pixelindustries zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Pixelindustries kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Pixelindustries onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Pixelindustries voor de daartoe ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Pixelindustries die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Pixelindustries voor die schade aansprakelijk tot maximaal voor de desbetreffende Opdracht gefactureerde honorarium over een periode van maximaal 2 maanden.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart Pixelindustries voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Pixelindustries onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen, dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Pixelindustries en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring geldt tevens voor vorderingen van derden wegens schade als gevolg van het feit dat door Pixelindustries ontwikkelde Werken of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel eigendom, behoudens in geval de vrijwaring van artikel 10.5 en verder van toepassing is.

14.3 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Pixelindustries voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

14.4 Pixelindustries is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Pixelindustries of derden.

14.5 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Pixelindustries door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Pixelindustries kan worden gevergd, zal de Overeenkomst worden opgeschort tot de overmachtsituatie is opgeheven. Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, verkrijgt iedere partij het recht de Overeenkomst op te zeggen, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor iedere partij.

Artikel 15: Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Pixelindustries in ieder geval na het verstrijken van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Pixelindustries kan aanwenden.

Artikel 16: Beë indiging Overeenkomst

16.1 Elk der partijen is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders overeenkomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.

16.2 Indien de Overeenkomst door een der partijen wordt beëindigd, is zij gehouden aan de wederpartij schriftelijk de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van de wederpartij in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.

16.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 16.1 is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen, waaronder begrepen de situatie waarin een der partijen in surseance van betaling of faillissement verkeert dan wel indien een der partijen anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen, of indien de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd, gestaakt of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Pixelindustries is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht op gebruik van een aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen van rechtswege.

16.4 Het bepaalde in artikel 16.3 laat onverlet de bevoegdheid van elk der partijen tot ontbinding van de Overeenkomst, doch uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verplichting en zij na verloop van een naar de omstandigheden redelijke termijn na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog bedoelde verplichting nakomt. Ontbinding dient te geschieden bij aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven.

16.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de opzegging als bedoeld in artikel 16.3 dan wel op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.4 reeds prestaties van Pixelindustries ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Pixelindustries ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Pixelindustries voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

16.6 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 17: Wijziging Algemene Voorwaarden

Pixelindustries is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Pixelindustries gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Pixelindustries te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de Overeenkomst tussen partijen daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 18: Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Pixelindustries en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 Geschillen welke tussen Pixelindustries en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Pixelindustries en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Pixelindustries is gevestigd en van waaruit de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 20: Indienstneming of werving wederzijds personeel

Elk der partijen is zonder voorafgaande toestemming van de andere partij niet bevoegd tijdens de uitvoering van de Opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van wederpartij in dienst te nemen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

Afdeling 2: Ontwikkeling van Werken en licentieverlening

Deze afdeling ziet op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en Pixelindustries worden gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van Werken, licenties op en het gebruik van software.

Artikel 21: Ontwikkeling van Werken

21.1 Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken, zal Pixelindustries de werkzaamheden met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.

21.2 Pixelindustries is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

21.3 Tenzij anders overeengekomen heeft Pixelindustries het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. Pixelindustries zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

21.4 Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen als dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.

21.5 Opdrachtgever vrijwaart Pixelindustries voor aanspraken van derden dat een Werk inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Pixelindustries kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij het betreffende Werk. In dat geval geldt de vrijwaring uit artikel 10.5. Pixelindustries heeft geen onderzoeksplicht op dit gebied voor door Opdrachtgever aan Pixelindustries verstrekte bronmaterialen.

Artikel 22: Licentieverlening

22.1 Pixelindustries kan Opdrachtgever in de offerte licentie(s) op een of meer van de Werken verlenen. Dit kan dan een gebruiksrecht op het betreffende Werk voor intern gebruik (Licentie 1) betekenen en/of een recht om het Werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verspreiden (Licentie 2) conform de in artikel 24 weergegeven bepalingen.

22.2 In de offerte omschrijft Pixelindustries duidelijk om welke van de twee bovengenoemde licenties het gaat, indien sprake is van beide licenties wordt dit ook vermeld, en voor welke prijs de licentie wordt verleend.

Artikel 23: Gebruiksrecht (Licentie 1)

23.1 Pixelindustries verstrekt in het geval van een gebruiksrecht op het Werk aan Opdrachtgever het recht het Werk te mogen laden, uitvoeren, in beeld te brengen en beschikbaar te stellen aan geautoriseerde gebruikers.

23.2 Opdrachtgever is gerechtigd een reservekopie van het Werk te maken. Deze reservekopie mag Opdrachtgever echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen anders dan in combinatie met het originele Werk.

23.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om:

 1. het Werk in kopie te geven aan derden,
 2. het Werk in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins,
 3. wijzigingen aan te brengen in het Werk,
 4. aanduidingen van de maker of rechthebbende(n) van het Werk of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken,
 5. kopieer- of andere beveiligingen te verwijderen of te omzeilen, of
 6. de broncode van het Werk te reverse engineeren of het Werk te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan.

23.4 Alle rechten op het Werk, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Pixelindustries en haar toebehorende ondernemingen en toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze licentieovereenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever het Werk niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 24: Recht om het Werk te verveelvoudigen (Licentie 2)

24.1 Pixelindustries (Licentiegever) verstrekt in het geval van een recht om het Werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verspreiden aan Opdrachtgever (Licentienemer) het niet-exclusieve recht het Werk aan derde partijen te leveren, waarbij deze derden de gebruiksrechten krijgen als genoemd in artikel 23.3.

24.2 Licentienemer is verplicht aan Pixelindustries per geleverd softwarepakket dat het Werk van Pixelindustries bevat, in ieder geval voor elke verveelvoudiging van het Werk van Pixelindustries, een bedrag te betalen conform de betalingsvoorwaarden uit artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

24.3 Welk bedrag Licentienemer verschuldigd is aan Pixelindustries wordt verder gespecificeerd in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

24.4 Pixelindustries heeft het recht conform de in artikel 12.4 genoemde wijze het door Licentienemer verschuldigde bedrag te verhogen.

24.5 Het is Licentienemer niet toegestaan de in licentie gekregen Werken aan te passen tenzij dit apart schriftelijk overeen gekomen is.

24.6 Het recht zoals verstrekt onder dit artikel omvat geen recht op toegang tot de broncode, tenzij zulks apart schriftelijk overeengekomen is.

Artikel 25: Onderhoud, installatie, ondersteuning en updates van het Werk

25.1 Indien is overeengekomen dat Pixelindustries zal zorgdragen voor onderhoud of installatie van Werken, ondersteuning zal bieden of Opdrachtgever zal voorzien van Updates met betrekking tot deze Werken, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.

25.2 Pixelindustries zal de betreffende Werken installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Pixelindustries zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Pixelindustries voldoen, is Pixelindustries gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

25.3 Opdrachtgever zal op verzoek van Pixelindustries medewerkers en hulppersonen van Pixelindustries alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de Werken mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

25.4 Indien voor het gebruik van een Werk licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorgdragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Pixelindustries voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van het Werk.

25.5 Pixelindustries zal zich inspannen om op verzoek van Opdrachtgever en op eigen initiatief van tijd tot tijd de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de Werken wezenlijk kunnen veranderen zal Pixelindustries hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

25.6 Pixelindustries zal zich inspannen om de Werken up-to-date te houden. Pixelindustries is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. Pixelindustries is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de Werken niet ten goede komt.

25.7 Pixelindustries zal Opdrachtgever een redelijk niveau van ondersteuning bieden bij het gebruik van de Werken. Deze ondersteuning zal telefonisch en/of per e-mail plaatsvinden.

25.8 Aan deze ondersteuning kunnen kosten verbonden zijn, echter alleen indien dit voorafgaand aan de ondersteuning door Pixelindustries aan u is gemeld. Neem voor deze kosten contact op met Pixelindustries.

25.9 Pixelindustries zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit (update) toe te voegen aan de Werken. Pixelindustries is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Werken kan belemmeren.

25.10 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Pixelindustries heeft gemeld en Pixelindustries deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Pixelindustries kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 26: Uitsluiting van garantie

26.1 De Werken wordt Opdrachtgever beschikbaar gesteld zonder enige vorm van garantie of juist functioneren.

26.2 Indien Opdrachtgever meent een defect aan een Werk te hebben gevonden, zal Pixelindustries dit onderzoeken om vast te stellen of werkelijk sprake is van een defect en of hier een bekende oplossing voor is. Opdrachtgever dient Pixelindustries alle medewerking te verlenen alsmede alle gegevens waar. Pixelindustries om verzoekt te verstrekken zodat Pixelindustries tot een oplossing kan komen. Dit houdt echter geenszins een verplichting in voor Pixelindustries om tot een oplossing te komen.

Artikel 27: Oplevering en aanvaarding

27.1 Indien een dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren, aanpassen van Werken en/of het verlenen van een licentie daarop, zal Pixelindustries de Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 20 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

27.2 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Pixelindustries zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de redreden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

27.3 Indien Opdrachtgever ook na een redelijk aantal revisies of motivaties het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Pixelindustries gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. Opdrachtgever krijgt in dat geval een volledige restitutie van de voor het afgekeurde betaalde prijs. Pixelindustries kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

27.4 Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed-of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

27.5 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Pixelindustries het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 28: Duur en opzegging

28.1 De Overeenkomst met betrekking tot de Licentie(s) (1 en 2) wordt aangegaan op de dag dat akkoord wordt gegaan met de offerte, of op de dag waaruit het akkoord met de offerte is gebleken en heeft, indien niet anders is overeengekomen, een looptijd van één jaar.

28.2 Deze Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar tenzij Opdrachtgever middels schriftelijke mededeling aan Pixelindustries de Overeenkomst opzegt. Opdrachtgever dient daarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht te nemen.

28.3 Indien Opdrachtgever niet aan de krachtens deze Algemene Voorwaarden op hem rustende en in de offerte en/of opdrachtbevestiging omschreven verplichtingen voldoet, is Pixelindustries gerechtigd de tussen hem en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

28.4 Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook zal Opdrachtgever ieder gebruik van de Werken staken en gestaakt houden. Opdrachtgever zal de Werken alsmede een eventuele reservekopie verwijderen van uw systemen.

28.5 Partijen kunnen de Overeenkomst slechts wijzigen of aanvullen met instemming van beide partijen en uitsluitend indien de wijzigingen of aanvullingen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Afdeling 3: Hosting

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen omtrent hosting en ziet op alle Overeenkomsten die tussen Opdrachtgever en Pixelindustries worden gesloten met betrekking tot hosting en gelijksoortige diensten.

Artikel 29: Beschikbaarheid en ondersteuning

29.1 Pixelindustries zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar hostingdiensten te realiseren zodat de Opdrachtgever toegang heeft tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens. Gezien de aard van de dienstverlening kan Pixelindustries echter geen garanties bieden omtrent de kwaliteit en beschikbaarheid van de hostingdiensten, tenzij dit apart wordt overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

29.2 Pixelindustries heeft het recht om de hostingdienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Pixelindustries zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen de tijde hiervan zo beperkt mogelijk te laten zijn. Pixelindustries zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling, tenzij het noodonderhoud betreft.

29.3 Pixelindustries zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

29.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Pixelindustries het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

29.5 Pixelindustries zal zich maximaal inspannen om haar hostingdiensten hardwarmatig en softwarematig te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van de Opdrachtgever.

Artikel 30: Verplichtingen Opdrachtgever

30.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pixelindustries aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hostingdiensten, tijdig aan Pixelindustries worden verstrekt. De termijn waarbinnen Pixelindustries de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Pixelindustries zijn ontvangen.

30.2 Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Pixelindustries bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Pixelindustries daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Pixelindustries zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid niet-beschikbaarheid van de diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Pixelindustries gebruikt om diensten aan Opdrachtgever te leveren. Pixelindustries zal er na waarschuwing alles aan doen om niet-beschikbaarheid van de diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 31: Gebruiksregels en notice/takedown

31.1 Indien zulks is overeengekomen, zal Pixelindustries Opdrachtgever toegang tot een account verschaffen. Het account zal toegankelijk zijn middels een wachtwoord en gebruikersnaam, die Opdrachtgever strikt geheim dient te houden. Iedere actie die middels het account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Pixelindustries te melden.

31.2 Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de hostingdiensten van Pixelindustries de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Pixelindustries van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

31.3 Het is (of dit nu legaal is of niet) verboden om met gebruikmaking van de hostingdiensten materiaal aan te bieden of te verspreiden dat:

 1. onmiskenbaar bedoeld is om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 2. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
 3. kinderpornografie bevat of er kennelijk op is gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door deze ongewenste communicatie;
 5. hyperlinks, torrents of andere verwijzingen bevat met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 6. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

31.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Pixelindustries of overige opdrachtgevers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Pixelindustries, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Pixelindustries, haar opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

31.5 Indien naar het oordeel van Pixelindustries hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pixelindustries of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pixelindustries gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met de hiervoor bedoelde maatregelen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

31.6 Wanneer Pixelindustries een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Pixelindustries Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Pixelindustries zal besluiten hoe te handelen.

31.7 Indien Pixelindustries van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Pixelindustries een back-up zal maken). Pixelindustries zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. Pixelindustries zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

31.8 Pixelindustries is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pixelindustries gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

31.9 Hoewel Pixelindustries ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Pixelindustries nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

31.10 Opdrachtgever vrijwaart Pixelindustries voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 32: Duur en opzegging

32.1 De Overeenkomst met betrekking tot de hostingdiensten wordt aangegaan op de dag dat akkoord wordt gegaan met de offerte, of op de dag waaruit het akkoord met de offerte is gebleken.

32.2 Een Overeenkomst met betrekking tot de hostingdiensten (zoals bedoeld in dit artikel) heeft, indien niet anders is overeengekomen, een looptijd van één jaar.

32.3 Een Overeenkomst, zoals bedoeld in dit artikel, wordt telkens stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar tenzij Opdrachtgever middels schriftelijke mededeling aan Pixelindustries de Overeenkomst opzegt. Opdrachtgever dient daarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht te nemen.

32.4 Indien Opdrachtgever niet aan de krachtens deze Algemene Voorwaarden op hem rustende en in de offerte en/of opdrachtbevestiging omschreven verplichtingen voldoet, is Pixelindustries gerechtigd de tussen hem en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel op te zeggen.

32.5 Indien Pixelindustries de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.

32.6 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Pixelindustries op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Pixelindustries is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Pixelindustries recht op vergoeding van de schade die daardoor direct of indirect ontstaat.

32.7 Het recht tot opschorting geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Pixelindustries op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

32.8 Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook zullen de hostingdiensten direct worden stopgezet door Pixelindustries.

32.9 Partijen kunnen de Overeenkomst slechts wijzigen of aanvullen met instemming van beide partijen en uitsluitend indien de wijzigingen of aanvullingen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

32.10 Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, zal Pixelindustries de voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens uit eigen beweging aan Opdrachtgever verstrekken en vervolgens wissen van diens systemen.